Сності та її призначення

Немає рації у створенні складної і коштовної системи охорони прав і поширення інформації про охоронні докуме- нти на об'єкти інтелектуальної власності, якщо власники цих прав не будуть мати можливість забезпечити захист своїх прав задовільним чином. Для того, щоб запобігти у подальшому порушенню прав і компенсувати втрати, що виникають унаслідок порушення цих прав, вони повинні ма- ти можливість захищати свої права.

Після того як об'єкт інтелектуальної власності ство- рений і охоронним документом закріплені на нього права, настає важливий етап у його життєвому циклі - включення в господарський оборот. Саме на цьому етапі об'єкт інтелек- туальної власності приносить правовласнику прибуток чи іншу Сності та її призначення користь, власне те, заради чого він і був створений. Однак, як тільки інформація про об'єкт інтелектуальної вла- сності стає відомою несумлінним конкурентам, у них вини- кає спокуса використати його у своїх інтересах. При цьому порушник прав знаходиться в більш вигідних умовах, чим правовласник: він не несе витрат на стадії створення та охорони об'єкта інтелектуальної власності. Крім того, він може мати готову виробничу базу для використання об'єкта інтелектуальної власності, у той час, як правовласник пови- нен ще витратити час і ресурси на її створення. Тому пору- шник прав може швидше випустити продукцію з викорис Сності та її призначення- танням об'єктів інтелектуальної власності і просунути її на ринок по більш низькій ціні, чим правоволоділець об'єкта інтелектуальної власності. Такий розвиток подій не тільки порушує права конкретного правоволодільця, але має і се- рйозні наслідки для суспільства в цілому, сповільнюючи йо- го соціальний і економічний розвиток і ускладнюючи цивілі- зоване співробітництво з іншими країнами.


У наш час фактор захисту прав здобуває особливо великого значення, тому що у зв'язку зі швидким розвитком технологій, з'явилася можливість порушення прав у таких обсягах, що були неможливі раніше. Тому без належної правоохоронної інфраструктури, що забезпечує як захист прав, так і обмеження можливості одержання Сності та її призначення аналогічних прав іншими, система охорони інтелектуальної власності не може бути ефективною.

5.2 Дії, що визнаються порушенням права інте-


documentbdauucf.html
documentbdavbmn.html
documentbdaviwv.html
documentbdavqhd.html
documentbdavxrl.html
Документ Сності та її призначення